13744352_master.jpg
Giovanni Battista Piranesi Engraving
1,500.00
19th Century Dutch Portrait
19th Century Dutch Portrait
1,850.00
French Bronze by Hippolyte Francois Moreau
French Bronze by Hippolyte Francois Moreau
3,500.00
19th Century French Portrait of a Bourgeoise
19th Century French Portrait of a Bourgeoise
4,500.00
12832942_master.jpg
19th c. French Still Life
1,600.00
French Art Deco Bronze by Marcel André Bouraine
French Art Deco Bronze by Marcel André Bouraine
3,800.00
French Bronze by Alfred Boucher
French Bronze by Alfred Boucher
2,800.00
19th c. French Painting
19th c. French Painting
1,000.00
French Lamp Sculpture by Auguste Moreau
French Lamp Sculpture by Auguste Moreau
2,800.00
Silver Patinated Bronze Greyhound
19th c. French Silver Patinated Bronze Greyhound
850.00
French Art Nouveau Bronze Bust
French Art Nouveau Bronze Bust
2,500.00
French Sculpture by Antoine Bofill
French Sculpture by Antoine Bofill
3,600.00
19th Century French Bronze
19th Century French Bronze
2,300.00
French Painting of a Spaniel
French Painting of a Spaniel
1,000.00
8809833_master.jpg
18th c. French Painting
2,500.00
French Art Nouveau Marquetry Wall Decoration
French Art Nouveau Marquetry Wall Decoration
1,000.00
54017.1L.png
French Market Scene Oil Painting
1,200.00
Large French Oil Painting
Large French Oil Painting
5,000.00
French School Painting
19th Century French School Painting
2,300.00
French Still Life Oil on Canvas
French Still Life Oil on Canvas
3,500.00
Early 19th c. French Portrait
Early 19th c. French Portrait
1,200.00
French Still Life Painting
French Still Life Painting
1,500.00
118th Century French Dressage Print
18th Century French Dressage Print
700.00
French Bronze Rooster by Charles Paillet
19th c. French Bronze Rooster by Charles Paillet
1,800.00
Large French Figural Torchere Statue
Large French Figural Torchere Statue
2,500.00
PS703.1L.png
French Sculpture by Hippolyte Moreau
1,000.00
19th c. French Sculpture
19th c. French Sculpture
1,800.00
19th c. French Bronze Sculpture19th c. French Bronze Sculpture
19th c. French Bronze Sculpture
2,000.00
19th c. French Bronze
19th c. French Bronze
1,500.00
Bronze Bust of a Lady, signed Luigi Baliani
Bronze Bust of a Lady, signed Luigi Baliani
2,500.00
19th c. French Bronze Sculpture by Louis Auguste Moreau
19th c. French Bronze Sculpture by Louis Auguste Moreau
1,500.00
19th c. French Sculpture by Eutrope Bouret
19th c. French Sculpture by Eutrope Bouret
2,000.00
French Bronze Sculpture
19th Century French Bronze Sculpture
1,800.00
19th Century French Cast Iron Nubian Boy
19th Century French Cast Iron Nubian Boy
3,500.00
19th Century French Bronze, Satyr and Virgin
19th Century French Bronze, Satyr and Virgin
1,600.00
Pair of 19th Century French Bronze Babies
Pair of 19th Century French Bronze Babies
1,100.00
Late 19th Century French Bronze of the Venus of Milo
Late 19th Century French Bronze of the Venus of Milo
1,400.00
19th c. French Alabaster Sculpture
19th c. French Alabaster Sculpture
2,000.00